National Children’s Choir heet u van harte welkom op onze officiële website, waar de harmonie van kinderstemmen samenkomt in een symfonie van talent en passie!"

National Children’s Choir vous souhaite la bienvenue sur notre site web officiel, où l'harmonie des voix d'enfants se réunit dans une symphonie de talent et de passion !

National Children’s Choir warmly welcomes you to our official website, where the harmony of children's voices converges into a symphony of talent and passion!

Children’s

national

Choir of belgium

Social

Simple Facebook Icon
Simple Twitter Icon
Simple Instagram Icon

Auditieoproep voor "Les Choristes sont en fête!"

Kinderen tussen 9 en 16 jaar met passie voor zang opgelet! Vier de 20ste verjaardag van "Les Choristes" met ons tijdens bijzondere concerten in 2024!

Zoek je een unieke kans om mee te zingen in eerbetoon aan de iconische film? Een solist mag de bekende liederen vertolken! Ervaar deze muzikale reis.

Heb jij uitzonderlijk zangtalent en koorervaring? Schrijf je vóór 15 december 2023 in!

Appel à auditions pour "Les Choristes sont en fête !"

Enfants de 9 à 16 ans passionnés par le chant, écoutez ! Célébrez le 20e anniversaire des "Choristes" avec nous lors de concerts spéciaux en 2024 !

Cherchez-vous une occasion unique de chanter en hommage au film emblématique ? Un soliste aura la chance d'interpréter les chansons célèbres ! Vivez ce voyage musical extraordinaire.

Avez-vous un talent exceptionnel pour le chant et de l'expérience en chorale ? Inscrivez-vous avant le 15 décembre 2023 !

National Children’s Choir - "Les Choristes sont en fête!" Audition Call

Children aged 9 to 16 with a passion for singing, pay attention! Celebrate the 20th anniversary of "Les Choristes" with us during special concerts in 2024!

Are you looking for a unique opportunity to sing in tribute to the iconic film? One soloist will have the chance to perform the famous songs! Experience this extraordinary musical journey.

Do you have exceptional singing talent and choir experience? Register before December 15, 2023!

Ontdek je muzikale passie met het National Children's Choir

Découvrez votre passion musicale avec la Chorale Nationale des Enfants

Cultivate your musical passion with the National Children's Choir

Houd je van samen musiceren, wil je werken aan je zangstem, het ontwikkelen van muzikale vaardigheden en dat op hoog niveau? Dan is het National Children’s Choir op jouw lijf geschreven. In geen tijd krijg jij meerstemmige koormuziek onder de knie en sta je in de spotlights tijdens tal van optredens en projecten. Echt wat voor jou, niet?


Ben jij tussen de 8 en de 17 jaar, gebeten door muziek en wil je als getalenteerd zanger werken aan je stem? Dan bieden wij je de nodige ondersteuning en begeleiding. Maak deel uit van ons koor en werk aan jezelf en je stem!

Aimes-tu jouer de la musique en groupe, souhaites-tu travailler sur ta voix, développer tes compétences musicales à un niveau élevé ? Alors, la Chorale Nationale des Enfants est faite pour toi. En un rien de temps, tu maîtriseras la musique chorale polyphonique et tu te retrouveras sous les projecteurs lors de nombreuses représentations et projets. C'est vraiment fait pour toi, n'est-ce pas ?


Es-tu âgé(e) de 8 à 17 ans, passionné(e) par la musique et désireux(se) de devenir un chanteur talentueux tout en travaillant sur ta voix ? Alors, nous te proposons le soutien et l'encadrement dont tu as besoin. Rejoins notre chœur et travaille sur toi-même et ta voix !

Do you love making music together, want to work on your singing voice, develop musical skills at a high level? Then the National Children's Choir is perfect for you. In no time, you'll master polyphonic choir music and take the spotlight during numerous performances and projects. It's truly a great fit for you, isn't it?"


Are you between 8 and 17 years old, passionate about music, and looking to develop your skills as a talented singer? We offer you the necessary support and guidance. Join our choir and work on yourself and your voice!

Als stichting hebben we als koor al heel wat mooie optredens mogen geven. Stuk voor stuk memorabele momenten die in het geheugen van onze koorleden gegrift staan. We geven je alvast even een beknopte opsomming mee.

2008

Ter ere van het 15-jarig koningschap van Albert II, mocht ons koor optreden voor de Belgische Koninklijke Familie.

2010

Onze première vond plaats tijdens de Kinderopera in Gent. Een geweldige aftrap.

En tant que fondation, notre chœur a eu le privilège de donner de nombreuses belles performances. Chacune d'entre elles représente des moments mémorables gravés dans la mémoire de nos membres de chœur. Nous vous fournirons une brève vue d'ensemble.

2011

Tijdens de Nekka Nacht in het Antwerpse Sportpaleis mochten we mee het podium op met Thé Lau.

Mei 2016

Naar aanleiding van de jaarlijkse ‘Koningin Mathilde Prijs’ mochten we zingen voor de vorstin in het Koninklijk Paleis te Brussel.

As a foundation, our choir has had the privilege of giving many beautiful performances. Each one of them represents memorable moments etched in the memory of our choir members. We'll provide you with a brief overview.

December 2016

Als verjaardagsgeschenk voor de Amerikaanse president Barack Obama mochten we een lied inzingen. Daarbij werden we ontvangen door de Amerikaanse Ambassadeur te Brussel in het Paleis van Schone Kunsten.


Maart 2023

Het National Children's Choir, begeleid door het Symfonisch Orkest Prima La Musica onder leiding van Dirk Brossé, schitterde op het inaugurele World Piano Day Festival, waar ze op uitnodiging van de Belgische componist Johan Famaey optraden. Een magische muzikale ervaring!

2008

À l'occasion du 15e anniversaire du règne d'Albert II, notre chœur a eu l'honneur de se produire devant la Famille Royale Belge.

2010

Notre première représentation a eu lieu lors de la Kinderopera à Gand. Un excellent départ.

2011

Lors de la Nuit de la Nekka au Sportpaleis d'Anvers, nous avons eu l'occasion de monter sur scène aux côtés de Thé Lau.

Mei 2016

À l'occasion du "Prix Reine Mathilde" annuel, nous avons eu l'honneur de chanter pour la souveraine au Palais Royal de Bruxelles.

December 2016

En guise de cadeau d'anniversaire pour le président américain Barack Obama, nous avons eu l'opportunité d'enregistrer une chanson. Nous avons été accueillis par l'ambassadeur américain à Bruxelles au Palais des Beaux-Arts.

Maart 2023


La Chorale Nationale des Enfants, accompagnée par l'Orchestre Symphonique Prima La Musica sous la direction de Dirk Brossé, a brillé lors du premier Festival mondial de la Journée du Piano, où ils ont été invités par le compositeur belge Johan Famaey. Une expérience musicale magique !

2008

In honor of the 15-year reign of Albert II, our choir had the privilege of performing for the Belgian Royal Family.

2010

Our premiere took place during the Children's Opera in Ghent. It was a fantastic start.

2011

During the Nekka Night at the Antwerp Sportpaleis, we had the opportunity to share the stage with Thé Lau.

Mei 2016

On the occasion of the annual 'Queen Mathilde Prize,' we had the opportunity to sing for the queen at the Royal Palace in Brussels.

December 2016

As a birthday gift for the American President Barack Obama, we were allowed to record a song. We were received by the American Ambassador in Brussels at the Palace of Fine Arts.

Maart 2023


The National Children's Choir, accompanied by the Prima La Musica Symphonic Orchestra under the direction of Dirk Brossé, shone at the inaugural World Piano Day Festival, where they performed at the invitation of Belgian composer Johan Famaey. A magical musical experience!

Photography

Bart Boodts Photography

Een magische muzikale reis voor jonge stemmen!

Un voyage musical magique pour les jeunes voix

A magical musical journey for young voices!

World Piano Day Festival

National Children’s Choir

Solisten : Corneel Koninckx and Marjolein Acke

29 maart 2023 - AMUZ

Antwerp

Video Middagconcerten Amuz

John Bernaerts

Iniatief van Johan Famaey Productions

Audities

Ben je tussen de 8 en 17 jaar oud, gepassioneerd door muziek en beschik je over een uitstekend muzikaal gehoor, dan voldoe je alvast aan de basisvoorwaarden. Ga je geen muzikale uitdaging uit de weg en wil je zowel je stem als je muzikale vaardigheden verder ontwikkelen? Meld je dan zeker aan voor één van onze audities, wie weet maak je binnenkort wel deel uit van ons team. Zo sta jij mee in de spotlights, haal je alles uit je stem en leg je stevige fundamenten voor je verdere leven.

Hoe gaat een auditie in zijn werk?

Laat varen die stress, een auditie bij ons lijkt op een ‘gewone’ muziekles. Concreet gaat een auditie als volgt:


Uit je hoofd zing je een aantal liedjes:


  • Een uptempo lied uit een bepaalde stijlperiode. Barok, pop, … jij beslist!
  • Een langzaam lied uit een andere stijlperiode dan het uptempo lied. Een lied uit een musical of een romantisch nummer bijvoorbeeld.

Op basis van de door jouw gezongen liedjes, geven we je een korte zangles om zo nog beter je mogelijkheden te kunnen inschatten. Reken maar dat je zo heel wat waardevolle input sprokkelt.

Waar we op letten tijdens je auditie? Wel, we schatten je muzikaal gehoor in, bekijken de vocale ontwikkelingsmogelijkheden en hoe je je stem gebruikt. Verder peilen we ook naar je flexibiliteit en leergierigheid. Als laatste is ook je motivatie uiteraard niet onbelangrijk. Al die aspecten brengen we in kaart en zullen onze uiteindelijke beslissing beïnvloeden. Voor je het weet sta jij met de rest van het koor op het podium en maak je vrienden voor het leven.

Audition

Si vous avez entre 8 et 17 ans, que vous êtes passionné par la musique et que vous possédez une excellente oreille musicale, vous remplissez déjà les conditions de base. Si vous n'hésitez pas à relever les défis musicaux et que vous souhaitez développer à la fois votre voix et vos compétences musicales, alors n'hésitez pas à vous inscrire à l'une de nos auditions. Qui sait, vous pourriez bientôt faire partie de notre équipe. Vous serez ainsi sous les projecteurs, vous exploiterez pleinement votre voix et vous poserez des bases solides pour votre avenir.

Comment se déroule une audition ?

Oubliez le stress, une audition chez nous ressemble à un cours de musique "ordinaire". Concrètement, une audition se déroule comme suit :


Vous chantez quelques chansons de mémoire :


  • Une chanson rythmée d'une époque musicale spécifique. Baroque, pop... c'est à vous de décider !
  • Une chanson lente d'une époque musicale différente de la chanson rythmée. Une chanson tirée d'une comédie musicale ou une chanson romantique, par exemple.


Sur la base des chansons que vous chantez, nous vous donnerons un bref cours de chant pour mieux évaluer vos capacis. Vous obtiendrez ainsi des informations précieuses.

Sur quoi nous nous concentrons lors de votre audition ? Eh bien, nous évaluons votre oreille musicale, examinons les possibilités de développement vocal et la manière dont vous utilisez votre voix. De plus, nous évaluons également votre flexibilité et votre désir d'apprendre. Enfin, votre motivation n'est évidemment pas négligeable. Tous ces aspects sont pris en compte et influenceront notre décision finale. Avant même de vous en rendre compte, vous serez sur scène avec le reste du chœur et vous vous ferez des amis pour la vie."

Auditions

"If you are between 8 and 17 years old, passionate about music, and have an excellent musical ear, you already meet the basic requirements. If you're not afraid of musical challenges and want to further develop both your voice and musical skills, then be sure to sign up for one of our auditions. Who knows, you might soon become part of our team. This way, you'll be in the spotlight, make the most of your voice, and lay strong foundations for your future.

How does an audition work?

Forget the stress; an audition with us is similar to a 'regular' music lesson. Concretely, an audition goes like this:

You sing a few songs from memory:


  • an uptempo song from a specific musical style period. Baroque, pop... you decide!
  • a slow song from a different musical style period than the uptempo song. A song from a musical or a romantic tune, for example.


Based on the songs you sing, we will provide you with a short singing lesson to better assess your capabilities. Rest assured that you'll gather valuable insights.

What do we look for during your audition? Well, we assess your musical ear, examine vocal development possibilities, and how you use your voice. We also gauge your flexibility and willingness to learn. Lastly, your motivation is, of course, significant. All these aspects will be documented and will influence our final decision. Before you know it, you'll be on stage with the rest of the choir and making lifelong friends.

2

0

2

4

AGENDA

Corner Direction Arrow

24 Maart

World Piano Day Festival

Amuz - Antwerp I 15:00 uur

Componist en pianist Johan Famaey kleurt de World Piano Day 2024 in met een filmisch en Spaans geïnspireerde programma waarin de piano centraal staat. De hoofdrollen zijn vertolkt door pianist Johan Famaey, dirigent Dirk Brossé, symfonisch orkest Prima La Musica, solo violiste Marina Martín Maldonado en National Children's Choir of Belgium.

Corner Direction Arrow

24 Mars

World Piano Day Festival

Amuz - Antwerp I 15:00 uur

Le compositeur et pianiste Johan Famaey donne des couleurs au World Piano Day 2024 avec un programme à la fois cinématographique et inspiré de l'Espagne, mettant en vedette le piano. Les rôles principaux sont interprétés par le pianiste Johan Famaey, le chef d'orchestre Dirk Brossé, l'orchestre symphonique Prima La Musica, la violoniste solo Marina Martín Maldonado et le Chœur National des Enfants de Belgique.

Corner Direction Arrow

oktober - december

20ste verjaardag Les Choristes

Gent / Brussel

In het najaar van 2024, viert het National Children's Choir groots de 20ste verjaardag van "Les Choristes" met verjaardagsconcerten onder het thema "Les Choristes sont en fête!" Een uniek eerbetoon aan de Oscar-genomineerde en César-winnaar voor beste filmmuziek, geleid door dirigent Pascale van Os.

Corner Direction Arrow

octobre - décembre

20e anniversaire Les Choristes

Gent / Brussel

À l'automne 2024, le National Children's Choir célèbre en grande pompe le 20e anniversaire de "Les Choristes" avec des concerts d'anniversaire sur le thème "Les Choristes sont en fête !" Un hommage unique au nominé aux Oscars et lauréat du César de la meilleure musique de film, dirigé par le chef d'orchestre Pascale van Os.

Aanmelden !

Klinkt dit jou allemaal als muziek in de oren?

Wil je jouw kans wagen? Meld je dan aan via het onderstaande formulier. Het hele jaar door vinden er audities plaats, dus lang wachten moet je nooit. Stuur je liever een mailtje? Perfect mogelijk, maar naar welkom@nationalchildrenschoir.be en we nemen contact met je op.

We sturen je trouwens meteen een bevestigingsmail met een kort eerste opdrachtje. Veel succes en tot binnenkort. Wij ontvangen je alvast met open armen én een luisterend oor.

Inscrivez-vous !

Sign up!

Est-ce que tout cela vous semble être de la musique à vos oreilles ?

Does all of this sound like music to your ears?

Envie de tenter votre chance ? Inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous. Les auditions ont lieu toute l'année, donc vous n'aurez pas à attendre longtemps. Préférez-vous nous envoyer un e-mail ? C'est tout à fait possible, envoyez-le à welkom@nationalchildrenschoir.be et nous vous contacterons.

D'ailleurs, nous vous enverrons immédiatement un e-mail de confirmation avec une petite première mission. Bonne chance et à bientôt. Nous vous accueillerons à bras ouverts et avec une oreille attentive.

"Want to take your chance? Register via the form below. Auditions take place all year round, so you won't have to wait long. Prefer to send us an email? That's perfectly possible; send it to welkom@nationalchildrenschoir.be, and we'll get in touch with you.

In fact, we'll immediately send you a confirmation email with a short initial task. Good luck and see you soon. We'll welcome you with open arms and a listening ear.

Contacteer ons.

Contactez-nous.

Contact us.

Meer weten over het National Children’s Choir, je aanmelden voor een auditie of zit je nog met andere vragen? Contacteer ons, we luisteren graag naar jouw vragen en/of verhaal.

Vous voulez en savoir plus sur le National Children's Choir, vous inscrire pour une audition ou avez d'autres questions ? Contactez-nous ; nous serions ravis d'entendre vos questions et/ou votre histoire.

Want to learn more about the National Children’s Choir, sign up for an audition, or have other questions? Contact us; we'd love to hear your inquiries and/or story.

Children’s

national

Choir of belgium

Phone

+32 467 02 66 04

Email

welkom@nationalchildrenschoir.be

Social

Simple Facebook Icon
Simple Twitter Icon
Simple Instagram Icon